top of page

Polityka prywatności

Cieszymy się, że okazaliście Państwo zainteresowanie naszym przedsięwzięciem. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet w zarządzaniu MK Slowinski Photography. Korzystanie ze stron internetowych MK Slowinski Photography jest możliwe bez podawania danych osobowych; jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług dla przedsiębiorstw za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może być konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, zawsze odbywa się zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz z przepisami dotyczącymi ochrony danych w poszczególnych krajach. przepisy obowiązujące w fotografii MK Slowiński. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane, za pomocą niniejszej deklaracji o ochronie danych, o przysługujących im prawach.

Jako administrator MK Slowinski Photography wdrożyło liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak internetowe transmisje danych mogą z zasady mieć luki w zabezpieczeniach, więc absolutna ochrona może nie być zagwarantowana. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, np. Telefonicznie.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych MK Slowinski Photography opiera się na terminach używanych przez prawodawcę europejskiego do przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić zastosowaną terminologię.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych używamy między innymi następujących terminów:

 • a) Dane osobowe

  Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej szczególnych czynników fizycznych, fizjologicznych, tożsamość genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej.

 • b) osoba, której dane dotyczą

  Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

 • c) Przetwarzanie

  Przetwarzanie to dowolna operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub na zbiorach danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak gromadzenie, zapisywanie, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, konsultacja, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dostosowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 • d) Ograniczenie przetwarzania

  Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 • e) Profilowanie

  Profilowanie oznacza każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wyników pracy tej osoby fizycznej, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji , zainteresowania, niezawodność, zachowanie, lokalizacja lub ruchy.

 • f) Pseudonimizacja

  Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym że dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 • g) Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie

  Administratorem lub administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, administrator lub szczegółowe kryteria jego wyznaczania mogą być określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.

 • h) podmiot przetwarzający

  Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 • i) Odbiorca

  Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Jednak organy publiczne, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne odbywa się zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych zgodnie z celami przetwarzania.

 • j) Strona trzecia

  Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający i osoby, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

 • k) Zgoda

  Zgoda osoby, której dane dotyczą, to dowolne dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie woli osoby, której dane dotyczą, poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, które wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. .

2. Nazwa i adres administratora

Administratorem na potrzeby ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), innych przepisów dotyczących ochrony danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów związanych z ochroną danych jest:

Fotografia MK Słowiński

Leśny Klon 186

P25HY84 Midleton

Korek

Telefon: +353873214541

E-mail: mkscork@gmail.com

Strona internetowa: www.mkslowinski.com

3. Pliki cookie

Strony internetowe firmy MK Slowinski Photography używają plików cookies. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele witryn i serwerów internetowych używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do określonej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Pozwala to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom na odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określoną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Za pomocą plików cookie MK Slowinski Photography może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane pod kątem użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam, jak wspomniano wcześniej, rozpoznawać użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik serwisu korzystający z plików cookies np. Nie musi wprowadzać danych dostępowych przy każdym wejściu do serwisu, ponieważ są one przejmowane przez serwis i tym samym plik cookie jest przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym może trwale odmówić umieszczania plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

4. Zbieranie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa MK Slowinski Photography gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system wywołuje witrynę. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone mogą być (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny, z którego korzysta system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp dociera do naszej witryny (tzw. Odsyłacze), (4) - strony internetowe, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane oraz informacje, które mogą zostać wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, MK Slowinski Photography nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej oraz jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej żywotności naszych systemów informatycznych i technologii strony internetowej oraz (4) dostarczają organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku cyberataku. Dlatego też MK Slowinski Photography analizuje anonimowo zebrane dane i informacje statystycznie, mając na celu zwiększenie ochrony danych i bezpieczeństwa danych naszego przedsiębiorstwa oraz zapewnienie optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Serwis MK Slowinski Photography zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, a także bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres tzw. Poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Nie ma przekazywania tych danych osobowych stronom trzecim.

6. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub o ile zezwala na to ustawodawca europejski lub inni ustawodawcy w przepisach ustawowych i wykonawczych, którym podlega administrator. do.

Jeśli cel przechowywania nie ma zastosowania lub jeśli upłynie okres przechowywania określony przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • a) Prawo do potwierdzenia

  Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez prawodawcę europejskiego prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • b) Prawo dostępu

  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora bezpłatnych informacji o swoich przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie oraz kopii tych informacji. Ponadto dyrektywy i rozporządzenia europejskie zapewniają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

  • cele przetwarzania;

  • kategorie odnośnych danych osobowych;

  • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

  • w miarę możliwości przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

  • istnienie prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

  • istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  • jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

  • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o logice, w tym o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takie przetwarzanie dla osoby, której dane dotyczą.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • c) Prawo do sprostowania

  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do żądania od administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które jej dotyczą. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn: obowiązuje, o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

  • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

  • Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, a nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.

  • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

  • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

  Jeżeli zachodzi jedna z powyższych przyczyn, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez MK Slowinski Photography, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik MK Slowinski Photography niezwłocznie dopilnuje, aby żądanie usunięcia zostało wykonane niezwłocznie.

  W przypadku gdy administrator podał dane osobowe do wiadomości publicznej i jest zobowiązany na podstawie art. 17 ust. 1 do usunięcia danych osobowych, podejmuje, uwzględniając dostępną technologię i koszt wdrożenia, rozsądne kroki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych administratorzy przetwarzający dane osobowe, o które osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia przez takich administratorów wszelkich linków do tych danych osobowych, ich kopiowania lub replikacji, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. Pracownicy MK Slowinski Photography zaaranżują niezbędne środki w indywidualnych przypadkach.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

  • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec uzasadnionych podstaw osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli zachodzi jedna z powyższych przesłanek, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez MK Slowinski Photography, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik MK Slowinski Photography zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

 • f) Prawo do przenoszenia danych

  Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez prawodawcę europejskiego prawo do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały przekazane administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma on prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu przekazano dane osobowe, o ile podstawą przetwarzania jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  Ponadto, wykonując swoje prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne, a nie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

  W celu skorzystania z prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie skontaktować się z dowolnym pracownikiem MK Slowinski Photography.

 • g) Prawo do sprzeciwu

  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na lit. e) lub f ) art. 6 ust. 1 RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

  MK Slowinski Photography nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, wykonywania lub obrony roszczenia prawne.

  Jeżeli MK Slowinski Photography przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celu takiego marketingu. Dotyczy to profilowania, w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec MK Slowinski Photography na przetwarzanie w celach marketingu bezpośredniego, MK Slowinski Photography nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych przez MK Słowiński Photography do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na podstawie art. 89 ust.1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny.

  W celu skorzystania z prawa sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z dowolnym pracownikiem MK Slowinski Photography. Ponadto osoba, której dane dotyczą, może w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od dyrektywy 2002/58 / WE skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków z wykorzystaniem specyfikacji technicznych.

 • h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

  Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, dopóki decyzja (1) nie jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) nie jest wymagane prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które również określa odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) nie opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) jest oparta na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, MK Slowinski Photography podejmie odpowiednie kroki ochrona praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, przynajmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem MK Slowinski Photography.

 • i) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych

  Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do cofnięcia zgody, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem MK Slowinski Photography.

8. Postanowienia o ochronie danych dotyczące stosowania i korzystania z Facebooka

Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty przedsiębiorstwa Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i wchodzić w interakcje w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowych tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów poprzez zaproszenia do znajomych.

Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Jeżeli osoba mieszka poza Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą, administratorem jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora i z wbudowanym komponentem Facebooka (wtyczki Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie wyświetlany monit o pobranie wyświetlania odpowiedniego komponentu Facebooka z Facebooka za pośrednictwem komponentu Facebook. Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka jest dostępny pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/. W trakcie tej procedury technicznej Facebook jest informowany o tym, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedził podmiot danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą - i przez cały czas ich pobytu na naszej stronie internetowej - która konkretna podstrona naszego Internetu strona została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Facebooka i powiązane z odpowiednim kontem osoby, której dane dotyczą, na Facebooku. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych z naszą stroną internetową, np. Przycisk „Lubię to”, lub jeśli osoba, której dane dotyczą, prześle komentarz, wówczas Facebook dopasuje te informacje do osobistego konta użytkownika Facebooka osoby, której dane dotyczą, i zapisze dane osobiste.

Facebook zawsze otrzymuje za pośrednictwem komponentu Facebook informacje o wizycie osoby, której dane dotyczą, na naszej stronie internetowej, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku w czasie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli tego rodzaju przekazywanie informacji do Facebooka nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, może temu zapobiec, wylogowując się z konta na Facebooku przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Wytyczne dotyczące ochrony danych opublikowane przez Facebooka, dostępne pod adresem https://facebook.com/about/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Ponadto wyjaśniono tam, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne opcje konfiguracji, które pozwalają wyeliminować transmisję danych do Facebooka. Te aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, w celu wyeliminowania transmisji danych do Facebooka.

9. Postanowienia dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Na tej stronie kontroler zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analityka internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych o zachowaniu osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci zbiera między innymi dane o stronie, z której dana osoba przeszła (tzw. Odsyłacz), które podstrony były odwiedzane lub jak często i przez jaki czas była przeglądana. Analityka internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklam internetowych.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Administrator korzysta z aplikacji „_gat. _AnonymizeIp” do analizy sieciowej za pośrednictwem Google Analytics. Za pomocą tej aplikacji adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany przez Google i anonimizowany podczas uzyskiwania dostępu do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego umawiającego się państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje, między innymi, do oceny korzystania z naszej strony internetowej i do dostarczania raportów online, które pokazują działania na naszych stronach internetowych, a także do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Dzięki ustawieniu pliku cookie Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora i na której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przesyła dane za pośrednictwem Komponent Google Analytics do celów reklamy internetowej i rozliczania prowizji na rzecz Google. W trakcie tej procedury technicznej przedsiębiorstwo Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które służą Google między innymi do zrozumienia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do tworzenia rozliczeń prowizyjnych.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której nastąpił dostęp, oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej takie dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, będą przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procedury technicznej stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może, jak wspomniano powyżej, w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale odmówić ustawienia plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Google Analytics umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już używane przez Google Analytics mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu danych, które są generowane przez Google Analytics, co jest związane z korzystaniem z tej strony internetowej, a także przetwarzanie tych danych przez Google oraz możliwość wykluczenia takiego . W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować go. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane i informacje o wizytach na stronach internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatków przeglądarki jest uważana za sprzeciw Google. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatki przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeżeli dodatek do przeglądarki został odinstalowany przez osobę, której dane dotyczą, lub jakąkolwiek inną osobę, która leży w zakresie ich kompetencji lub jest wyłączona, istnieje możliwość ponownej instalacji lub ponownej aktywacji dodatków do przeglądarki.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics jest dokładniej wyjaśnione pod następującym linkiem https://www.google.com/analytics/.

10. Postanowienia o ochronie danych dotyczące stosowania i korzystania z serwisu Instagram

Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty usługi Instagram. Instagram to usługa, którą można zakwalifikować jako platformę audiowizualną, która umożliwia użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także rozpowszechnianie takich danych w innych sieciach społecznościowych.

Operatorem usług oferowanych przez Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, STANY ZJEDNOCZONE.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora i na której zintegrowano komponent Instagrama (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie podpowiadana do pobrania wyświetlania odpowiedniego komponentu Instagram na Instagramie. W trakcie tej procedury technicznej Instagram dowiaduje się, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedził podmiot danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w tym samym czasie na Instagramie, Instagram wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą - i przez cały czas ich pobytu na naszej stronie internetowej - która konkretna podstrona naszego Internetu strona została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Instagram i są powiązane z odpowiednim kontem na Instagramie osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Instagrama zintegrowanych na naszej stronie internetowej, wówczas Instagram dopasowuje te informacje do osobistego konta użytkownika Instagram osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe.

Instagram otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Instagram, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Instagramie w momencie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie przycisk Instagram, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby takie przekazywanie informacji do Instagramu było pożądane, może temu zapobiec, wylogowując się z konta na Instagramie przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych na Instagramie można znaleźć pod adresem https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

11. Metoda płatności: Postanowienia dotyczące ochrony danych dotyczące korzystania z PayPal jako podmiotu przetwarzającego płatności

Na tej stronie kontroler ma zintegrowane komponenty PayPal. PayPal jest dostawcą usług płatności online. Płatności są przetwarzane za pośrednictwem tak zwanych kont PayPal, które reprezentują wirtualne konta prywatne lub biznesowe. PayPal może również przetwarzać płatności wirtualne za pomocą kart kredytowych, gdy użytkownik nie ma konta PayPal. Kontem PayPal zarządza się za pośrednictwem adresu e-mail, dlatego nie ma klasycznych numerów kont. PayPal umożliwia uruchamianie płatności online na rzecz osób trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal akceptuje również funkcje powiernicze i oferuje usługi ochrony kupujących.

Europejska spółka operacyjna PayPal to PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wybierze opcję „PayPal” jako opcję płatności w sklepie internetowym podczas składania zamówienia, automatycznie przekazujemy dane osoby, której dane dotyczą, do PayPal. Wybierając tę opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności.

Dane osobowe przesyłane do PayPal to zwykle imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do przetwarzania płatności. Przetwarzanie umowy kupna wymaga również takich danych osobowych, które są związane z danym zamówieniem.

Przekazywanie danych ma na celu przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator przekaże dane osobowe do PayPal, w szczególności, jeśli zostanie wskazany prawnie uzasadniony interes w transmisji. Dane osobowe wymieniane między PayPal a administratorem w celu przetwarzania danych będą przekazywane przez PayPal do agencji kredytów ekonomicznych. Ta transmisja ma na celu sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

W razie potrzeby PayPal przekaże dane osobowe podmiotom stowarzyszonym i usługodawcom lub podwykonawcom w zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub przetwarzania danych w zamówieniu.

Osoba, której dane dotyczą, ma w każdej chwili możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PayPal. Odwołanie nie ma żadnego wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane zgodnie z (umownym) przetwarzaniem płatności.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych PayPal można znaleźć pod adresem https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

12. Podstawa prawna przetwarzania

Sztuka. 6 ust. 1 lit. RODO stanowi podstawę prawną dla operacji przetwarzania, na które uzyskujemy zgodę w określonym celu przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład wtedy, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostarczenia towarów lub świadczenia innych usług, przetwarzanie jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeśli na naszej firmie ciąży obowiązek prawny, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest wymagane, np. W celu wypełnienia obowiązków podatkowych, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdy odwiedzający zostałby ranny w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wtedy przetwarzanie będzie oparte na Art. 6 ust. 1 lit. d RODO. Wreszcie operacje przetwarzania mogłyby opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ta podstawa prawna służy do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub stronę trzecią, chyba że interesy te są nadrzędne w stosunku do interesów lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. Uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO).

13. Prawnie uzasadnione interesy administratora lub osoby trzeciej

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art.6 ust.1 lit. f RODO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności na rzecz dobra wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

14. Okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane

Kryterium określania okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do wykonania umowy lub rozpoczęcia umowy.

15. Podanie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub umowny; Wymóg niezbędny do zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; ewentualne skutki niepodania danych

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez przepisy prawa (np. Przepisy podatkowe) lub może również wynikać z postanowień umownych (np. Informacje o kontrahencie). Czasami może być konieczne zawarcie umowy, na mocy której osoba, której dane dotyczą, przekazuje nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Osoba, której dane dotyczą, jest na przykład zobowiązana do podania nam danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Brak podania danych osobowych skutkowałby brakiem możliwości zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się z dowolnym pracownikiem. Pracownik wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych oraz konsekwencje niepodania danych osobowych dane.

16. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako firma odpowiedzialna nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsza Polityka prywatności została wygenerowana przez Generator polityki prywatności DGD - Twój zewnętrzny inspektor ochrony danych, który został opracowany we współpracy z niemieckimi prawnikami z WILDE BEUGER SOLMECKE w Kolonii.

bottom of page